http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/issue/feed Working Paper Series 2021-03-15T00:00:00+00:00 Adnan Veysel Ertemel workingpapers@ticaret.edu.tr Open Journal Systems <p>İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsünün koordinasyonunda faaliyet gösteren Working Paper Series dergisi akademi camiasının ihtiyaç duyduğu bitmiş ve devam etmekte olan araştırma projelerinin yayınlanması sürecine hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Working Paper Series dergisinde öğretim üyelerinin makaleleri yayınlanabileceği gibi bitmiş ya da devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarından türetilen makaleler de yayın için değerlendirilir.</p> <p><strong>Kapsam:</strong></p> <p>Başta uluslararası ticaret, uluslararası finans ve uluslararası pazarlama olmak üzere ekonomi, işletme ve bankacılık / finans alanlarındaki çalışmalar yayınlanmak üzere WPS dergisine gönderilebilir.</p> <p><strong>Yayın Dili:</strong></p> <p>WPS dergisinde sadece Türkçe ve İngilizce yazılmış makaleler yayınlanabilir.</p> <p> </p> <p> </p> http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/22 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kilit Denetim Konularıyla İlişkisi 2021-01-20T05:25:15+00:00 Kaan Sert sert.kaan@outlook.com Doç. Dr. Ali Altuğ Biçer abicer@ticaret.edu.tr <p>Bu çalışmada hedeflenen; ülkemizde faaliyet göstermekte ve halka açık olan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının(GYO’ların) bağımsız denetim raporlarında ayrıca gösterilen kilit denetim konularının incelenmesi, ayrıca neden bağımsız denetçi raporunda ayrıca açıklanacak kadar önemlilik teşkil ettiğinin araştırılması ve kilit denetim konularının firma mali tablolarıyla olan ilişkisini ortaya koymaktır.Yapılan araştırma sonucuna göre gayrimenkul yatırım ortaklıklarının çoğunluğunun bağımsız denetçi raporunda belirtmiş olduğu kilit denetim konusu olan ‘’yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer ölçümü’nün firmanın mali tablolarıyla&nbsp; ilişkisi bulunmaktadır..Kilit denetim konuları,Borsa İstanbul’da&nbsp; işlem görmekte olan şirketlerin 01/01/2017 tarihinde ve sonrasındaki bağımsız denetimlerini kapsayacak olmasından ötürü halka açık 33 gayrimenkul yatırım ortaklığının 2017 yılına ait bağımsız denetim raporları incelenmiş olup bağımsız denetim raporunda en çok belirlenen kilit denetim konuları(Key Audit Matters) sırasıyla;Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesine ilişkin yapılan değerleme çalışmalar,kira gelirlerinin muhasebeleştirilmesi ve faaliyet kiralama anlaşmaları,stoklar,işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi,hasılatın kaydedilmesi,stok değer düşüklüğü karşılığı,finansal borçlar.</p> 2021-03-22T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/24 Etik liderliğin çalişanlarin içsel motivasyon ve iş tatminine etkisi 2021-01-18T11:19:25+00:00 Dr.Çiğdem Asarkaya casarkaya@ticaret.edu.tr Sara Akaarir sarah_akaarir@live.fr <p><em>Amaç:</em> Bu makale, etik liderliğin Türkiye turizm sektöründe içsel motivasyon ve çalışanların iş tatmini üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.</p> <p><em>Yaklaşım:</em> Hipotezimizin geçerliliğini nicel olarak kanıtlamak için bir anket yapmayı planlıyoruz. Bu makalede, hipotezimizin geçerliliğini desteklemek için literatürdeki bulguları kullandık. Bu literatür taraması, etik liderliğin çalışanların içsel motivasyonunu etkileme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Etik liderlik, çalışanların iş memnuniyetini de etkileme potansiyeline sahiptir ve ayrıca içsel motivasyon çalışanların iş tatmini üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.</p> 2021-05-29T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/27 Türk Medeni Kanunu Madde 241 Hükmüne Göre Açılacak Davada Usulî Hususlar 2021-01-31T14:12:58+00:00 Şerife Büşra Ümit Işık serifebusraumitisik@gmail.com Muzaffer Şeker mseker@ticaret.edu.tr <p>Türk Medeni Hukuku’nda, yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi, uygulanmaktadır. Evlilik birliğini sona erdiren hallerden birisi gündeme geldiğinde, eşler; evlilik birliği içerisinde edindikleri mallarının, hakkaniyete uygun olarak paylaştırılmasını temenni ederler. Bu amaca hizmet edebilmek adına kanun koyucu, eşlerin birbirlerinden talep edebilecekleri bazı alacak hakları düzenlemiştir. Bu haklardan bir tanesi katılma alacağıdır. Çalışmamızda, eşlerin katılma alacaklarına kavuşabilmeleri için başvurabilecekleri yollardan biri olan, Türk Medeni Kanunu madde 241 hükmünde düzenlenen, üçüncü kişilere karşı açılabilecek davanın usulî hususları incelenmiştir.</p> 2021-03-22T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/33 Haksız Fiil Nedeniyle Meydana Gelen Maddi Zarar ve Çeşitleri 2021-02-08T13:58:20+00:00 Prof.Dr Muzaffer Şeker mseker@ticaret.edu.tr MEHMET SALİH KARABAYIR mskarabayir@hotmail.com <p>İnsanların bir topluluk halinde yaşamaya başladığı zamanlardan bu yana insanlar arası etkileşim sürekli olarak artmış ve buna bağlı olarak haksız fiilden kaynaklanan maddi zararlar meydana gelmiştir. Meydana gelen bu maddi zararların ne şekilde belirleneceği tarihsel sürecin başından beri tartışma konusu olmuş ve günümüze dek bu konuda çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. İnsan nüfusunun ve etkileşimimin giderek arttığı günümüzde maddi zarar meydana getiren haksız fiiller de aynı oranda artmakta ve çeşitlenmektedir. Dolayısıyla maddi zarar kavramının her geçen gün önemi ve çeşitleri artmaktadır.&nbsp; Bu çalışmada, haksız fiilden kaynaklanan maddi zarar kavramı ile türleri açıklanmış, bu konularda doktrinde ve uygulamada ileri sürülen fikirlere yer verilmiştir. Maddi zarar kavramı, haksız fiil sorumluluğunun kurucu unsuru olmasının yanında ileride hükmedilecek maddi tazminatın üst sınırı olması nedeniyle oldukça önemli bir kavramdır. Maddi zarar türleri de gerek nitelik farkları gerek ileride bu türlere uygulanacak kuralların farklılaşması nedeniyle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu nedenle çalışmada maddi zarar kavramı ile maddi zarar türleri karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.</p> 2021-03-22T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/36 Ekonomideki Dijital Dönüşüm ve İstihdam Üzerindeki Etkisi 2021-01-26T11:10:07+00:00 Doç. Dr. Okşan Artar okibritci@ticaret.edu.tr Candan Yeşiltaş candanayhan@gmail.com <p>Geçmişten günümüze sürekli ilerleme kaydeden teknoloji, ekonomi üzerinde bir dijital dönüşüm sürecinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 18.yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan birinci sanayi devrimi ile başlayan dönüşüm süreci, başlangıcı 2011 yılı olarak kabul edilen ve Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü sanayi devrimi ile birlikte büyük bir ivme kazanmıştır. Bu çalışma ile, geçmiş yıllarda teknolojik gelişmelerin iş gücü piyasası ve istihdam üzerinde meydana getirdiği etkilere değinilerek, Endüstri 4.0 sürecinin beraberinde getirdiği teknolojik yeniliklerin iş gücü piyasası ve istihdam üzerinde ortaya çıkaracağı muhtemel etkilerin araştırılması amaçlanmıştır. Literatür incelemesinde, teknolojik gelişmelerin iş gücü piyasası ve istihdam üzerinde yaratacağı etkiler ile ilgili bir fikir birliği olmadığı görülmektedir. Karamsar görüşe sahip araştırmacılar, teknolojik gelişmelerin kısa vadede teknolojik işsizliğe yol açarak istihdamı daraltan bir etki yaratacağını savunurken, iyimser görüşteki araştırmacılar ise teknolojik gelişmelerin uzun vadede yeni iş alanları ile işsizliği telafi etme ve istihdamı arttırma şeklinde bir etki yaratacağını savunmaktadır.</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-22T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/37 Finans Sektöründe Fintek Etkisi 2021-02-10T08:13:16+00:00 Ali Rıza Bulazar ariza.bulazar@istanbulticaret.edu.tr Dr.Öğr. Üyesi Recep Ali Küçükçolak akucukcolak@ticaret.edu.tr <p>Geçmişten günümüze kadar olan süreç içerisinde finansal işlemlerin ekonomik anlamda gelişimler gösterdiği bilinmektedir. Aynı zamanda ülkeler arası ekonomi yönünden gelişimlerin kalıcı olarak gösterildiği serbest ekonomi faaliyetlerinin uyumlanmasına, uluslararası işbirlik gücünün artış göstermesine, gelişme aşamasında olan ülkelerin sermaye yönelimlerine, teknoloji açısından yenilikçi gelişmelere, enerji alanındaki işletmelerin önemli bir konuma gelmesine&nbsp; ve finansal düzeyde hızla artan gelişmelere tanık olunmuştur. Dünya genelinde finansal alanın kavram niteliği ve banka birimlerinin ekonomik faaliyetleri göz önünde tutularak teknolojik gelişmelerin sektörler üzerindeki etkileri takip edilmektedir. Fintek kavramının ortaya çıkmasını sağlayan bu etkiler son yıllarda büyük ölçüde önemini artırmıştır.</p> 2021-03-22T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/40 Bireysel Satış Performansının İş Tatmini Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Emlak Danışmanları Üzerine Bir Araştırma 2021-02-18T11:39:39+00:00 Mustafa Koçak inm.mustafakocak@gmail.com Prof. Dr. Özgür Çengel ozgur.cengel@galata.edu.tr <p>Artan nüfus, şehirleşme ve sanayileşme oranları göz önüne alındığında gayrimenkul ticareti hız kazanmış ve oldukça karmaşık ve teknik bilgi gerektiren emlak danışmanlığının önemi artmıştır. Literatür bilgisi ışığında emlak danışmanlarının bireysel satış performanslarının iş tatminini olumlu yönde etkileyeceği öngörülmüştür. Anket yöntemi olarak tasarlanan çalışma için pilot çalışma ile ölçeklerin geçerliliği ve güvenilirliği incelenerek İstanbul’da faaliyet gösteren 406 emlak danışmanı üzerinde 2019 yılında yürütülmüştür. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi için SPSS 22.0 paket programı kullanılarak güvenilirlik, geçerlilik, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda, bireysel satış performansının iş performansını olumlu yönde etkilediği saptanmıştır.</p> 2021-03-22T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/45 Havacılık Sektöründe Havalimanlarının Dijital Dönüşümü 2021-03-03T08:55:22+00:00 Doç. Dr. Okşan Artar okibritci@ticaret.edu.tr Uğur İlhan Türkay ilhanbey70@gmail.com <p>Havacılık, dünyada hızla gelişen ve büyüyen bir endüstridir. Ülkelerin sosyo-ekonomik refahının arttırmasında önemli bir rol oynamaktadır. Havacılık sektörünü yakından takip eden ülkeler, kendi havacılık endüstrilerinin gelişimi için yatırım yapmaktadır. Havacılık endüstri firmaları gelirlerini çoğaltmak, gelişmek ve inovasyonu sağlamak için dijital dönüşüm teknolojilerini kullanırlar. Dijitalleşme sürecinde yeni teknolojileri uygulayarak yeni çağa ayak uydurmaktadırlar. Bu kapsam çerçevesinde dijital dönüşüm süreci havacılık sektöründeki gelirlerin artışı ve operasyonlarının geliştirilmesi ve yolcu ihtiyaçlarına yönelik yapılan dönüşümlerdir. Dijital dönüşüm araçlarının havacılık sektöründeki yeri havalimanlarındaki dijital dönüşüm süreci anlatılmıştır. Buna bağlı olarak dijital dönüşüm araçları, büyük veri gibi teknolojik gelişmelerin havacılık sektöründeki uygulanma süreci, dijital dönüşümün havalimanlarındaki uygulanma süreçleri ve bu teknolojileri kullanmakta olan 6 gelişmiş havaalanı hakkında toplanan veriler arasında karşılaştırma yapılmıştır.</p> 2021-03-22T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/39 DUYGUSAL ZEKANIN İNOVASYON YÖNETİMİ VE PERFORMANS İLE İLİŞKİSİ 2021-02-12T10:00:46+00:00 Prof. Dr. Ali İhsan Karacan aihsankaracan@ticaret.edu.tr Mustafa Nurdağ nurdagn@gmail.com <p>Bugüne kadar yapılan çalışmaların çoğu, kurumsal belleğin duygusal yönünü görmezden geldi. Bu bağlamda literatürde fonksiyonel duygusal hafızanın işlevselleşme ve firma yeniliği ve performansı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi konusunda büyük bir boşluk bulunmaktadır. Duygusal zeka, gerektiğinde ortak bilgi ve deneyimi korumaya, hatırlamaya, kullanmaya ve paylaşmaya izin verir. Bugün, hemen hemen her alanda, örgütlerin sosyal yaşamında ve küreselleşmede hızlı bir değişim olmuştur<strong>.</strong></p> 2021-03-22T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series