Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps <p>İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsünün koordinasyonunda faaliyet gösteren Working Paper Series dergisi akademi camiasının ihtiyaç duyduğu bitmiş ve devam etmekte olan araştırma projelerinin yayınlanması sürecine hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Working Paper Series dergisinde öğretim üyelerinin makaleleri yayınlanabileceği gibi bitmiş ya da devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarından türetilen makaleler de yayın için değerlendirilir.</p> <p><strong>Kapsam:</strong></p> <p>Başta uluslararası ticaret, uluslararası finans ve uluslararası pazarlama olmak üzere ekonomi, işletme ve bankacılık / finans alanlarındaki çalışmalar yayınlanmak üzere WPS dergisine gönderilebilir.</p> <p><strong>Yayın Dili:</strong></p> <p>WPS dergisinde sadece Türkçe ve İngilizce yazılmış makaleler yayınlanabilir.</p> <p> </p> <p> </p> tr-TR Working Paper Series COVID-19 Salgınının Kültür Sanat Tüketimine Etkisi Üzerine Literatür İncelemesi http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/49 <p>COVID-19 salgını sonrasında kültür sanat tüketim modelleri hızla değişmekte ve kendine yeni kanallar aramaktadır. Bu araştırmayla Dünya çapında dönüşüm yaşayan sanat pazarının güncel durumunu anlamak ve buradaki aktörlerin gelecekte var olabilmek için neler yapabileceklerini saptamak amaçlanmıştır. 2020-2021 süresince kültür sanat tüketimi ile ilgili yapılmış güncel araştırmalara ulaşma hedefiyle bir literatür incelemesi yapılmıştır. Yapılmış araştırmalardan ve örnek vakalardan elde edilen bilgiler ışığında kültür ve sanatın her alanında dijitalleşme kaçınılmazdır. Bu alanda dijital tüketim kendi başına bir yenilik olmamasına rağmen, küresel kriz üç ana konuyu gündeme getirmiştir: aktörlerin çevrimiçi bir dil oluşturmasının kısa vadeli gerekliliği, bazı kültürel kurumların dijital çağa verimli bir şekilde girme konusundaki gecikmesi veya yetersizliği ve daha geniş bir kitleye ulaşma fırsatı.</p> AYBARS ALKAN Doç Dr.AŞKIM NURDAN TÜMBEK TEKEOĞLU Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series 2021-06-15 2021-06-15 3 1 1 6 Türkiye’deki Raylı Sistem Araçlarında Yaşanan Yerlilik Sorunun İncelenmesi ve İthalata Etkisi (Örnek) http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/84 <p class="p1">&nbsp;</p> <p class="p2"><span class="s1"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><strong>ÖZET<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong></p> <p class="p3">Türkiye’ deki raylı sistemler sektöründe bulunan, ülkenin araç üreticilerinin yerlilik oranının en az %51 olmasından dolayı Türkiye’de bulunan, Uzakdoğulu ve Batılı temsilciler Türkiye’deki firmalar ile ortaklık yaparak ihalelere katılmaya hak kazanırlar. Uzakdoğulu ve Batılı temsilciler Türkiye’deki alt tedarikçi firmalarla birlikte temsilcilik yaparlar. Yerlilik şartını görsel olarak oluştururlar. Türkiye’de gerçek yerli ve milli üreticilerin ürettikleri yüksek teknolojili ürünlerin satışlarına böylelikle engel olurlar. Türkiye’ye ürünleri ithal ederek cari açığımızın artmasının sebeplerindendir. Bu çalışmada, Türkiye’deki raylı sistemlerde yabancı üreticilerle yapılan ihalelerin nelere mal oldukları ve ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı incelenmektir. Bu sorunlar için çözüm yolları sunulmuştur.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p class="p3"><strong><em>Anahtar Kelimeler: Raylı sistemler, Yerli ve milli, üreticiler<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></em></strong></p> GİZEM YAZICI Prof. Dr. Mustafa ILICALI Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series 2021-07-26 2021-07-26 3 1 7 15 Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Medeni Hukuk Yargılamasına Etkisi http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/53 <p>Türk hukukunda adli yargı, ceza yargısı ve medeni hukuk yargısı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her iki yargı kolunun konusu ve ilgilendikleri alanlar birbirinden farklı olmakla birlikte, her iki yargı kolu kendine özgü yargılama usulleri ve ilkeler ile yargılama yapmaktadır. Ceza yargılaması hukuk yargılamasına göre daha özgür bir muhakeme çeşidi olmakla, ceza hakimi yargılamayı resen ararştırma ilkesine göre yürüterek geniş kapamda ulaştığı delillere göre karar verecektir. Hukuk yargılaması ise dava taraflarının mahkemeye sundukları delillerle bağlı olduğundan ceza yargılamasına göre daha dardır. Bu nedenle ceza yargılaması sonucunda yapılan tespitlerin ve verilen kararların hukuk yargılamasına etki etmesi isabetli olacaktır. Bu çalışmada ceza mahkemesince verilen hükümlerden ceza verilmesine yer olmadığı kararının hukuk yargılamasını nasıl etkilediği, hangi tespitlerin hukuk hakimi açısından bağlayıcı olacağı TBK 74. maddede yer alan bağımsızlık prensibi çerçevesinde değerlendirilmiştir.</p> GAMZE TÜRKER Prof. Dr. Hüseyin Hatemi Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series 2021-06-15 2021-06-15 3 1 16 22 Duygusal Emeğin Bireysel Performans Algısına Etkisi http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/59 <p>Duygusal emek, çalışanın iş rolü gereği her an pozitif bir görünüş sergilemesi durumudur. Özellikle her an müşteri ile yüz yüze olan iş rolleri için bu kaçınılmaz bir durumdur. Çağrı merkezi çalışanları, yoğun duygusal emek sergilemek zorunda olan meslek grupları içinde yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, duygusal emeğin bankaların çağrı merkezinde çalışan kişilerin görev performansı üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Araştırma verileri, İstanbul’daki üç büyük bankanın çağrı merkezlerinde çalışanlardan kolayda anket yöntemi ile toplanmıştır. 315 anket değerlendirilebilir nitelikte bulunmuştur. Verilerin analizi, IMB SPSS 22.0 ve AMOS yazılımları kullanılarak yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre duygusal emeğin alt boyutlarından samimi rol davranışının görev performansını pozitif yönde etkilediği hipotezi doğrulanmıştır. Yüzeysel davranış ve derin davranış boyutları ile görev performansı arasında bir ilişki bulunamamıştır.</p> ELİF BAYRAKTAR GÜLSEVGİ Doç. Dr. OSMAN BAYRAKTAR Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series 2021-06-15 2021-06-15 3 1 23 31 SWARA Metodu ile Kriter Önceliklendirme: Tedarikçi Performansının Değerlendirilmesi http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/60 <p>Günümüzde işletmelerin gücü sadece kendi performanslarına bağlı olmayıp, etkileşim halinde olduğu tüm birimlerin performansına da bağlıdır. Tedarik zinciri yönetimi için en önemli konulardan biri firma için doğru tedarikçiler ile iş birliği yapmaktır. Firmaların mevcut tedarikçileri ile işbirliklerini sürdürüp sürdürmeyeceği konusu, tedarikçilerin performanslarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tedarikçi performans değerlendirmesi yapılırken bir çok kriter dikkate alınmakta ve bunun sonucunda işletme hangi tedarikçiler ile çalışmaya devam edip etmeyeceğine karar vermektedir. Bu çalışmada SWARA yöntemi ile tedarikçi performans değerlendirilmesinde kullanılabilecek kriterler analiz edilmiştir. Elde edilen değerler kullanılarak, farklı karar verme yöntemleri ile alternatif tedarikçilerin değerlendirilmesi yapılabilir.</p> Prof. Dr. Ali GÖRENER Esra alişarlı Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series 2021-06-15 2021-06-15 3 1 32 39 Türkiye ve Kuzey Makedonya İlişkileri http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/63 <p>Kuzey Makedonya, Yugoslavya'nın dağılması üzerine kendi tercihi doğrudan bu yönde olmamasına karşın bağımsızlığını ilan etmiş ve ardından varlığını sürdürebilmek için ölümcül bir yaşam mücadelesine girmiştir. 1990'lar boyunca yaşam mücadelesinde Türkiye'nin desteğini yoğun olarak aramış ve jeopolitik konumu da dahil birçok açıdan Türkiye'nin Balkanlar'a yönelik dış politikasında önemli ayağı olmuştur. Genel akış içerisinde değerlendirilecek olursa, Kuzey Makedonyada aktif Türk dış politikası bölgedeki krizlerden beslenmiştir. Bu itibarla, iki ülke arasında ikili ilişkiller nasıl olduğu, Türkiye’nin nasıl bir dış politika benimsediği, Kuzey Makedonya’nın buna karşılık politikasını göreceğiz. Bu çalışmada, anılan konularla ilgili olarak kapsamlı bir inceleme sunulmuştur.</p> KJANI HALID Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series 2021-06-15 2021-06-15 3 1 40 45 Azınlıklar ve Batı Trakya Türk Azınlığının Sorunları http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/66 <p>Bu çalışma 1923 Lozan Barış Antlaşması ile azınlık statüsü kazanmış olan Batı Trakya Türk Azınlığının yaşadığı sorunları ve söz konusu sorunların günümüzdeki durumlarını araştırmıştır. Çalışma iki bölüm olup, birinci bölümde azınlık kavramı, azınlıkların sınıflandırılması ve Birleşmiş Milletlerin, Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa Birliği’nin azınlıklara yönelik düzenlemeleri ele alınmıştır. İkinci Bölümde Batı Trakya Türk Azınlığına odaklanılmış, 1975 Yunanistan Anayasası başta olmak üzere, 1913 Atina Antlaşması, 1920 Yunan Sevr’i, 1923 Mübadele Antlaşması ile 1923 Lozan Barış Antlaşması çerçevesinde Batı Trakya Türk Azınlığının hukuki statüsü incelenmiştir. İkinci Bölümün devamında ise Batı Trakya Türk Azınlığının yaşadığı eğitim sorunu, etnik kimliğin inkârı, vatandaşlıktan zorla çıkartılma, siyasi katılım ve temsil ile müftülük ve vakıflara ilişkin sorunları ele alınmıştır. Sonuç bölümünde ise Batı Trakya Türk Azınlığın mevcut sorunlarının devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır.</p> ALPER OUZOUNGIOL Dr.Öğr. Üyesi Uğur Yasin Asal Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series 2021-06-15 2021-06-15 3 1 46 61 Effectiveness of Internal Audit in Monitoring Controls for Assessment of Risk: A Gambian Public Sector Case Stusy http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/69 <h1><strong>ABSTRACT</strong></h1> <p>The main purpose of this study is to identify the determinants of internal audit effectiveness and it is based upon a case study on one of the largest public institutions in The Gambia. The study examines how independent variables such as internal auditor’s competence, management support to internal auditors, availability of an audit committee and continuous professional development influence the effectiveness of the internal audit department. The source of the required data is from ten staff of the internal audit department of the organization under study. Qualitative data is collected through semi-structured interview of all participants to ensure detailed information has been collected. In the findings, it is observed that internal auditor’s competence, management support to internal auditors, availability of an audit committee and continuous professional development strongly influence the effectiveness of the internal audit department of the organization under study. However, the result of this study is limited and cannot be generalized.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><strong><em>Keywords:</em></strong> <strong><em>determinants, internal auditors, internal audit effectiveness, internal audit department.</em></strong></h2> <p>&nbsp;</p> Haddy Loum Doç. Dr. Ali Altuğ Biçer Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series 2021-06-15 2021-06-15 3 1 62 74 Doğu Akdeniz’de Enerji Kaynakları Keşfedilmesinin Kıbrıs Meselesine Etkileri ve Türkiye’nin Tavrı http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/70 <p>Kıbrıs Adası’nın Jeostratejik konumu Ada’yı güç ve çıkar çatışmalarının da odak noktası haline getirmiştir. Kıbrıs Adası’nın Türk ve Yunan kesimi arasındaki paylaşım mücadelesi de Ada’nın stratejik çekiciliğinden etkilenmiş ve uluslararası aktörlerinde çıkarları doğrultusunda Kıbrıs meselesine müdahil olmasıyla iki kesim arasında nihai bir çözüme ulaşılamamıştır. Doğu Akdeniz’de enerji kaynakları keşfedilmesiyle birlikte Kıbrıs meselesine enerji kaynaklarının paylaşımı üzerinden yeni bir unsur daha eklenmiştir. Bu çalışmada Enerji keşifleri sonrası süreçte Kıbrıs meselesinin nasıl bir seyir izlediği literatür taraması ile incelenerek enerji rezervlerinin keşfinin Kıbrıs meselesine ne yönde bir katkı sağladığı irdelenmiştir.</p> Recep Avcı Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series 2021-06-15 2021-06-15 3 1 75 87