Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps <p>İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsünün koordinasyonunda faaliyet gösteren Working Paper Series dergisi akademi camiasının ihtiyaç duyduğu bitmiş ve devam etmekte olan araştırma projelerinin yayınlanması sürecine hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Working Paper Series dergisinde öğretim üyelerinin makaleleri yayınlanabileceği gibi bitmiş ya da devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarından türetilen makaleler de yayın için değerlendirilir.</p> <p><strong>Kapsam:</strong></p> <p>Başta uluslararası ticaret, uluslararası finans ve uluslararası pazarlama olmak üzere ekonomi, işletme ve bankacılık / finans alanlarındaki çalışmalar yayınlanmak üzere WPS dergisine gönderilebilir.</p> <p><strong>Yayın Dili:</strong></p> <p>WPS dergisinde sadece <strong>Türkçe</strong> ve <strong>İngilizce</strong> yazılmış makaleler yayınlanabilir.</p> tr-TR sbaran@ticaret.edu.tr (Şüheda Baran) yozcan@ticaret.edu.tr (Yunus Özcan) Thu, 16 Jun 2022 06:01:11 +0000 OJS 3.2.1.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 DİJİTAL HİZMETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ: DÜNYADAN VE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/153 <p>Sanayi devriminin 18. yüzyıldan günümüze gelen sürecinde insan yaşamında birçok değişiklik yaşanmış, özellikle internetin gelişen yapısıyla birlikte sınırlar ortadan kalkmış ve birçok ürün ve hizmete elektronik ortamdan ulaşım sağlanmıştır. Dijital hizmetlerin artması dolayısıyla e-ticaret ve satış uygulamaları da gelişmiş, insanlar geleneksel alışkanlıklarının birçoğunu çok daha kısa sürede ve daha az masrafla elektronik ortamda gerçekleştirmeye başlamışlardır. Bu nedenle dijital ekonominin de gücü artmış, ülkeler dijital ekonomide haksız kazanç ve rekabetin önüne geçmek adına önlemler almaya başlamışlardır. Bu önlemlerin başında da vergi hususu gelmektedir. Bu konudaki çalışmalar öncelikle OECD’nin düzenlediği konferanslar ve eylem planları ile başlamış, ardından ülkelerin yerel vergi mevzuatlarında düzenlenmiştir. Bu çalışma dijital hizmetlerin vergilendirilmesini konu edinmekte olup, Türkiye ve dünyadan bu hususta örnekler sunmayı amaçlamıştır.</p> Ezgi Eyidoğan- Doç. Dr. Oğuz Demir Telif Hakkı (c) 2022 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/153 Thu, 16 Jun 2022 00:00:00 +0000 POLITICAL AND COMMERCIAL PRESENCE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA IN THE SOUTH CHINA SEA http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/157 <p>The South China Sea and the ongoing dispute about territorial waters and exclusive economic zones over it is an issue that needs an inspection from both international relations and economic perspectives, making it a topic fit for commercial diplomacy. This paper aims to assess the investments to the region of China and its main competitor in the region, the USA. These investments can be military, economic, diplomatic, social, and other ways ranging from soft to hard power and to assess from cultural and historical perspectives to find out potential allegiances of the regional actors in this dispute. To determine these allegiances, we need to review first the reality of the situation; historical background, geographical basic information and similar information based on the facts of the region and conflict and some theories of international relations to understand how these facts interact with each other to form the dispute and maybe towards a future where all these conditions play out to a solution.</p> Sacit Emre Çam- Uğur Yasin ASAL Telif Hakkı (c) 2022 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/157 Thu, 16 Jun 2022 00:00:00 +0000 AFTERMATH OF THE ARAB SPRING ON DEMOCRATIC CONSOLIDATION IN TUNISIA AND LIBYA http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/163 <p>The MENA was for a very long time termed as a region that is incompatible with democracy mainly due to Islamic culture. The political system in the region has generally been the same, with almost all its countries ruled by dictators until the outbreak of the Arab Spring which challenged the status quo and the general assumption held by many analysts and observers regarding the region. The ousting of long serving dictators such as Zine Ben Ali, Hosni Mubarak and Muammar Gaddafi ignited strong hopes that these countries would fully democratize. Tunisia was the only country that democratized fully following the Arab spring, however the political development in these countries a decade since the popular uprising has shown signs that these countries are struggling to consolidate their democracies where attained.</p> Ya Haddy Njie- Basak Özoral Telif Hakkı (c) 2022 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/163 Thu, 16 Jun 2022 00:00:00 +0000 TERRORISM AND SECURITIZATION IN THE 21ST CENTURY: WEST AFRICAN REFLECTION http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/166 <p>The paper outlines terrorism and securitization in the 21st century, reflecting on West Africa. After the U.S attack in September 11, terrorism is given a new concept. However, terrorism in the 21st century has become one of the leading domestic and international challenges globally, especially in West Africa. The nature of terrorism is manifest in our daily lives based on the number of victims it claims. The paper uses theoretical and practical interference to provide the historical background of terrorism in West Africa, including ideologies and group formations, causes, consequences, and responses. This paper is crucial as it can help researchers and academics, policymakers, international organizations, and most government members understand the need for socioeconomic development and other mechanisms to combat terrorism in West Africa</p> Lamin Dibba- Uğur Yasin Asal Telif Hakkı (c) 2022 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/166 Thu, 16 Jun 2022 00:00:00 +0000 OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERNLEŞME ÇABALARI VE DİLDE YAPILAN DÜZENLEMELER http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/169 <p>1839 yılında Tanzimat’ın ilan edilmesi sonucunda Osmanlı Devleti’nde bir dizi reform yapılarak geleneksel millet sisteminden, modern bir toplumsal yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Modernleşmenin bir getirisi olarak devletin, merkezileşme ve kamuoyu oluşturma ihtiyacının ortaya çıkmasının yanında Batılı düşünce akımlarının daha çok eğitimli kesim tarafından kamuoyunda tartışılmaya başlanması ile yazı dilinde reform yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu süreç içerisinde dil ve alfabe sorunu bilinçli olarak ilk kez Osmanlı devlet adamları ve aydınları tarafından ortaya atılmıştır. Dil, toplumsal bütünleşme ve ayrılıkçı hareketlere karşı önemli bir unsur olmuştur. Bu çalışmada literatür taraması yapılarak, Osmanlı modernleşme süreci ile dil reformu arasındaki ilişkinin nasıl geliştiği sorusuna cevap aranmıştır.</p> Tuğba Yaşar- Prof. Dr. Oya Dağlar Macar Telif Hakkı (c) 2022 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/169 Thu, 16 Jun 2022 00:00:00 +0000 TÜRKİYE’DE SİVİL-ASKER İLİŞKİLERİNİN LİBERAL DÖNÜŞÜMÜ http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/173 <p>Modern devletlerin şiddet tekili meşruiyeti, devletlerin uluslararası alanda başaktör olarak kabul edilmesi ile en baştan varlığı kabul edilen bir konudur. Güvenlik olgusu ise; henüz devletler sistemi var olmadan toplumların karşı karşıya kaldıkları tehditlerden dolayı her zaman varlığını kabul edebileceğimiz bir meseledir. Modern devletler sistemi ile birlikte; devleti meydana getiren toplulukların bir arada oluşturdukları güç, önce dış tehditlere karşı ortaya koydukları güce, daha sonra iç mekanizmadaki merkezileşme kapasiteleri ile ortaya koydukları iradeyle karşımıza çıkmıştır. Devletlerin meşru güç tekelini oluşturan ordu kurumunun sivil otorite ile arasındaki ilişkiler, devletlerarası ekonomik ilişkilerden etkilendiği gibi sivil siyasetin siyasal yönelimi ile de bağlantılıdır. Bu çalışma Türkiye’de sivil-asker ilişkilerinin, liberalleşme süreci ile değişim geçirdiği ve güvenlik algısının farklı bir zemine yerleştiğini açıklamaya çalışacaktır.</p> Hakan KARCI- Dr. Öğr. Üyesi Ayfer GENÇ YILMAZ Telif Hakkı (c) 2022 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/173 Thu, 16 Jun 2022 00:00:00 +0000 TÜRKİYE’DE DİJİTALLEŞME VE ÜLKE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/162 <p>Günümüz dünyası yeni teknolojik ve dijital dönüşüm çağındadır. Hayatın her alanında etkili olan bilgi ve iletişim teknolojileri dijital dönüşüm ile doğrudan etkileşimdedir ve ülkelerin ekonomik büyümesi bu alanda yaşanan gelişmelere bağlıdır. Bu çalışma kapsamında Türkiye’nin dijitalleşmenin neresinde olduğu ve mevcut durumunun ülke ekonomisine olası katkısı değerlendirilmiştir. Bu amaçla dünya genelinde ülkelerin dijitalleşme açısından gelişimlerine örnek temsil edecek veriler incelenmiştir ve bu ülkeler arasında Türkiye’nin konumu irdelenmiştir. Türkiye özelinde ise, dijitalleşmenin ülke ekonomisine olan olası etkileri, bireysel, kurumsal ve sosyal anlamda dijitalleşme düzeyleri açısından e-ticaret ile elektronik veri-alışverişi faaliyetleri, web sitesi, sosyal medya, bilgisayar, internet kullanım oranları ve Ar-Ge yatırımları gibi unsurlar ele alınarak detaylı olarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerin neticesinde, ülke nüfusunun genç olmasının sağladığı teknolojiye yatkınlık ve dijital teknolojilerin efektif kullanımı ile dijital ekonomi anlamında olumlu etkileri olacağı düşünülmektedir.</p> Buğra Yüksel- Doç. Dr. Okşan Kibritçi Artar Telif Hakkı (c) 2022 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/162 Thu, 16 Jun 2022 00:00:00 +0000 SYRAIN REFUGEES MIGRATION AND THEIR IMPACT ON TURKEY IN THE 21ST CENTURY: PEACBUILDING OPPORTUNITIES, 2022 http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/174 <p>This study After eleven years for the ongoing Syrian civil war that occurred in 2011 as a part of the Arab Spring protests. Syrian refugees seek a better life in exile, sometimes by going from one nation to another, and other times by making the need for asylum in Turkey voluntary. to the Istanbul case where its inhabitants of host nations regarding refugees for threat and what are the ways to peacebuilding with Syrian refugees despite the difficulties. The study's major findings are that Turkish citizens see Syrian refugees as threat and an opportunity.</p> Ahmad Abou Yassine- Başak Özoral Telif Hakkı (c) 2022 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/174 Thu, 16 Jun 2022 00:00:00 +0000