EFFECT OF BILATERAL TRADE AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON SOMALIA’S ECONOMIC GROWTH: ROLES OF TURKEY

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Sumaya Abdullahi Hersi
Aşkım Nurdan Tekeoğlu

Özet

Dünya Yatırım Raporu (2010), 1990 ile 2009 yılları arasında DYY stoklarının ihracat ve ithalattan daha hızlı arttığını, ara malı ihracat/ithalat artışını bile geride bıraktığını belirtmektedir. 1990'lardan bu yana, çoğu yatırımla ilgili maddeler içeren bölgesel ticaret anlaşmalarında (RTA)2 keskin bir büyüme oldu ve bu, doğrudan yabancı yatırım akışlarındaki bu keskin artışla aynı zamana denk geldi. Bu nedenle, bu araştırmanın birincil amacı, doğrudan yabancı yatırım ve ikili ticaretin Somali'nin ekonomik kalkınmasını nasıl etkilediğini belirlemekti. Türk rolleri İkili ticaret, faiz oranları, hükümet harcamaları, döviz kurları, gayri safi yurtiçi hasıla ve ticaret hadleri ile ilgili veriler Somali Bankası'ndan alınmıştır, ancak doğrudan yabancı yatırım parametreleri Somali planlama ve ekonomik gelişme Bu çalışmada, 2007'nin ilk yarısına ve 2020'nin normal sezonuna kadar altı aylık bilgilerle zaman serisi analizi kullanılmıştır. Çalışma ayrıca nedensellik, eşbütünleşme ve diğer zaman serisi testlerini de araştırmıştır. Araştırmada ayrıca VECM kısa dönem etki modeli ve VAR uzun dönem etki modeli kullanılmıştır. Granger nedensellik testine göre, doğrudan yabancı yatırım olmasa da ikili ticaretin GSYİH üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bununla birlikte, ikili ticaret ve doğrudan yabancı yatırım, ülkenin ekonomik büyümesini artırmak için birlikte çalışır. Çalışmanın sonuçlarının GSYİH ile doğrudan yabancı yatırım arasında bir ilişki olmadığını göstermesine rağmen. İkili ticaret ve doğrudan yabancı yatırım arasındaki eşbütünleşme farklı sonuçlar vermiştir. VECM'den elde edilen veriler, iki değişken arasında kısa vadeli bir ilişki olduğunu öne sürdü. Özellikle sonuçlar, Somali'deki DYY aşırı yüksek olduğunda, hızlı bir şekilde düşük bir GSYİH oranına dönüştüğünü göstermiştir. Ek olarak, ortalama GSYİH fazla olduğunda ekonomideki DYY'de bir artışa döner. Doğrudan yabancı yatırım, ikili ticaret ve ticaret hadleri, önceki hükümet harcamalarının, döviz kurunun ve faiz oranlarının gelecekteki GSYİH'deki değişikliklere karşı çok hassas olmasına rağmen, gelecekteki GSYİH oranlarını tahmin ederken göz ardı edilebilir. Gelecekte ekonomik büyümeyi teşvik etmek için hükümet harcamalarını, faiz oranlarını, döviz kurlarını ve ticaret koşullarını yönetmek gereklidir.
Anahtar Kelimeler: faiz oranı, doğrudan yabancı yatırım, ekonomik büyüme, ikili ticaret.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Hersi, S. A., & Tekeoğlu, A. N. . (2022). EFFECT OF BILATERAL TRADE AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON SOMALIA’S ECONOMIC GROWTH: ROLES OF TURKEY. Working Paper Series Dergisi, 3(4), 57-69. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/199