Bireysel Satış Performansının İş Tatmini Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Emlak Danışmanları Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Mustafa Koçak
Prof. Dr. Özgür Çengel

Özet

Artan nüfus, şehirleşme ve sanayileşme oranları göz önüne alındığında gayrimenkul ticareti hız kazanmış ve oldukça karmaşık ve teknik bilgi gerektiren emlak danışmanlığının önemi artmıştır. Literatür bilgisi ışığında emlak danışmanlarının bireysel satış performanslarının iş tatminini olumlu yönde etkileyeceği öngörülmüştür. Anket yöntemi olarak tasarlanan çalışma için pilot çalışma ile ölçeklerin geçerliliği ve güvenilirliği incelenerek İstanbul’da faaliyet gösteren 406 emlak danışmanı üzerinde 2019 yılında yürütülmüştür. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi için SPSS 22.0 paket programı kullanılarak güvenilirlik, geçerlilik, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda, bireysel satış performansının iş performansını olumlu yönde etkilediği saptanmıştır.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Koçak, M., & Çengel, P. D. Özgür. (2021). Bireysel Satış Performansının İş Tatmini Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Emlak Danışmanları Üzerine Bir Araştırma. Working Paper Series Dergisi, 2(1), 64-85. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/40 (Original work published 15 Mart 2021)

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri